Czego potrzebujesz?

 

Umowa najmu

 OGÓLNE WARUNKI NAJMU (OWN)

 

  Wynajmujący Hitako zawiera z Najemcą (wg danych na odwrocie OWN), następującą umowę.

 

§ 1

 1. Wynajmujący Hitako wynajmuje wydane maszyny i urządzenia wraz z osprzętem i

 wyposażeniem dodatkowym, zwanym w dalszej części umowy przedmiotem najmu a Najemca zobowiązuje się do zapłaty za wynajem według cennika Wynajmującego określonego w umowie.

                                                                         

 1. Wynajmujący może świadczyć na rzecz Najemcy płatne usługi jednorazowe które mogą obejmować: transport docelowy wraz z rozładunkiem sprzętu na budowę, montaż i demontaż, załadunek i transport powrotny oraz inne usługi dodatkowe w zależności od przedmiotu najmu, na warunkach cenowych określonych indywidualnie dla każdego przedmiotu najmu,

 

§ 2

Strony oświadczają, iż uprawnione są do zawarcia niniejszej umowy zgodnie z zasadami reprezentacji (pełnomocnictwa) bezpośrednio ze skutkiem dla swoich mocodawców oraz potwierdzają, iż w przypadku wadliwości lub nieskuteczności tego oświadczenia wobec Strony, przyjmują na siebie osobistą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jako zobowiązanie własne.

 

§ 3

Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot został sprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie (bez zastrzeżeń), czysty wydano do użytku Najemcy, Najemca został zapoznany z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP przedmiotu najmu i oświadcza, że je zrozumiał, potwierdza też, że przedmiot najmu będzie obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

 

§ 4

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Hitako za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmy z powodu niedołożenia tej staranności. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli i obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji np. sprawdzania i uzupełniania oleju, płynów, rodzaju i jakości paliwa oraz innych zabiegów niezbędnych do prawidłowej pracy przedmiotu najmu.

 2. Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Wynajmujący zaleca, aby Najemca na własny koszt ubezpieczył przedmiot najmu od wymienionych zdarzeń.

 3. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu Hitako wartości odtworzeniowej w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Hitako.

 4. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę Hitako pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia. Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość wskazaną w umowie najmu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Hitako.

 5. Najemca pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych w tym paliwa.

 6. O utracie przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hitako oraz organy ścigania. Zgłoszenie utraty przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody zgodnie z paragrafem 4 pkt.3.Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwać żądanie regresowe do sprawcy kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia.

§ 5

 1. Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie może stosować osprzętu niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwać pracę odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

 2. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. W celu dokonania przeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanie Hitako. Niezastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzenie umowy przez Hitako w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawienia ewentualnej szkody, zgodnie z zasadą wyrażoną w par.4pkt.4 umowy. Wypowiedzenie umowy lub przekroczenie terminu zwrotu bez względu na przyczynę, nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem (stawek dobowych wg umowy) do dnia dostarczenia przedmiotu najmu do Hitako.

 

§ 6

Hitako zobowiązuje się do naprawy awarii lub usterek w przedmiocie najmu, które nie powstały z winy Najemcy.

 

§ 7

Za datę zwrotu uważać się będzie jedynie oddane Hitako przedmiotu najmy czystego i takim stanie w jakim został on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wg stanu i ilości wyszczególnionych w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie utracony, za datę zakończenia najmu uważać się będzie dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o której mowa w paragrafie 4pkt.3

 

§ 8

Mając na uwadze w/w paragraf 3, odpowiedzialność za szkody straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu, ponosi Najemca. Wyłącza się odpowiedzialność Hitako za wszystkie utracone korzyści, kary, grzywny, opłaty karne i administracyjne, jak również brak prawidłowego doboru przedmiotu najmu. Hitako nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy i osób trzecich za jakiekolwiek skutki pracy lub zatrzymania przedmiotu najmu a Najemca wyraża na to zgodę.

 

§ 9

 1. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie nastąpi przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, właściwym dla Wynajmującego.

 2. Strony mają obowiązek zawiadomić siebie nawzajem o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencja ma skutek doręczenia.

 3. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy ze zrozumieniem ich zapisów i akceptuje je w całości.

 4. W przypadku opóźnień zwrotu sprzętu lub opłaty za wynajem Najemca będzie obciążony kwotą w wysokości 50 zł za każde wyzwanie.

§ 10

Najemca niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych w tym danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a Wynajmujący Hitako s.c. informuje, iż jest Administratorem Danych wskazanych w Umowie Najmu na warunkach i zasadach obowiązującego prawa (UODO).

 

§ 11

Najemca nie może bez zgody Hitako przelać swoich praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią.          

               

§ 12

Najemca upoważnia Hitako do wystawiania faktur VAT oraz not obciążeniowych związanych z rozliczeniem niniejszej umowy bez jego podpisu, jak również do przesyłania faktur drogą elektroniczna.

 

§ 13

Sprawy nieunormowane niniejszą umowa będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§ 14

 Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Oferujemy także usługę transportu maszyn na terenie Białegostoku oraz okolic.
Przy pierwszym wypożyczeniu pobierane jest podwójne zabezpieczenie zwrotne.
Podczas rejestracji wymagany jest dokument tożsamości zawierający aktualne zdjęcie.