Czego potrzebujesz?

 

Umowa najmu

UMOWA NAJMU


Wynajmujący Firma Hitako zawiera z Najemcą ( wg danych na odwrocie ), następującą umowę :


§ 1

Hitako wynajmuje na odwrocie tej umowy narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu a najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za wynajem wedle cennika wynajmu hitakopl_new.

§ 2

Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot został sprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie  ( bez zastrzeżeń ) , czysty został wydany do użytku Najemcy. Najemca został zapoznany z obsługą oraz przepisami BHP przedmiotu najmu i oświadcza, iż je zrozumiał.Potwierdza że przedmiot najmu będzie obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Hitako za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.Wynajmujący zaleca aby Najemca ubezpieczył przedmiot najmu od wymienionych zdarzeń.

2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę Hitako pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

3. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę do wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu.

§ 4

O utracie przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hitako oraz organy ścigania. Utrata przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla Hitako zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 umowy. Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwało żądanie regresowe do sprawcy kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia.

§ 5

Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie można stosować osprzętu niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. W celu dokonania przeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanie hitakopl_new. Nie zastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Hitako w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawienia ewentualnie powstałej szkody, zgodnie z zasadą wyrażoną w paragrafie 3 umowy. Wypowiedzenie umowy lub przekroczenie terminu zwrotu bez względu na przyczynę, nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem ( stawek dobowych w/g umowy ) do dnia dostarczenia przedmiotu najmu do hitakopl_new.

§ 6

Hitako zobowiązuje się do naprawy awarii lub usterek w przedmiocie najmu, które nie powstały z winy Najemcy. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez hitakopl_new.

§ 7

Za datę zwrotu przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddane Hitako przedmiotu najmu czystego i takim stanie w jakim została on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia w/g stanu i ilości wyszczególnionych w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez hitakopl_new. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie utracony, za datę zakończenia najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o której mowa w paragrafie 3 punkt 3.

§ 8

Mając na uwadze § 2 umowy najmu, odpowiedzialność za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę - ponosi Najemca.

§ 9

Niniejsza umowa zostaje sporządzana w jednym egzemplarzu i pozostaje u wynajmującego, jednak na życzenie Najemcy zostanie sporządzony drugi egzemplarz.

§ 10

Sprawy nienormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Oferujemy także usługę transportu maszyn na terenie Białegostoku oraz okolic.
Przy pierwszym wypożyczeniu pobierane jest podwójne zabezpieczenie zwrotne.
Podczas rejestracji wymagany jest dokument tożsamości zawierający aktualne zdjęcie.