​​​​​Wypożyczalnia sprzętu budowlanego

 

Czego potrzebujesz?

 

Wyciąg z warunków umowy najmu

UMOWA NAJMU


Wynajmujący Firma Hitako zawiera z Najemcą ( wg danych na odwrocie ), następującą umowę :


§ 1

Hitako wynajmuje na odwrocie tej umowy narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu a najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za wynajem wedle cennika wynajmu Hitako.

§ 2

Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot został sprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie  ( bez zastrzeżeń ) , czysty został wydany do użytku Najemcy. Najemca został zapoznany z obsługą oraz przepisami BHP przedmiotu najmu i oświadcza, iż je zrozumiał.Potwierdza że przedmiot najmu będzie obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Hitako za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.Wynajmujący zaleca aby Najemca ubezpieczył przedmiot najmu od wymienionych zdarzeń.

2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę Hitako pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

3. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę do wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu.

§ 4

O utracie przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hitako oraz organy ścigania. Utrata przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla Hitako zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 umowy. Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwało żądanie regresowe do sprawcy kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia.

§ 5

Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie można stosować osprzętu niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. W celu dokonania przeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanie Hitako. Nie zastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Hitako w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawienia ewentualnie powstałej szkody, zgodnie z zasadą wyrażoną w paragrafie 3 umowy. Wypowiedzenie umowy lub przekroczenie terminu zwrotu bez względu na przyczynę, nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem ( stawek dobowych w/g umowy ) do dnia dostarczenia przedmiotu najmu do Hitako.

§ 6

Hitako zobowiązuje się do naprawy awarii lub usterek w przedmiocie najmu, które nie powstały z winy Najemcy. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako.

§ 7

Za datę zwrotu przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddane Hitako przedmiotu najmu czystego i takim stanie w jakim została on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia w/g stanu i ilości wyszczególnionych w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie utracony, za datę zakończenia najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o której mowa w paragrafie 3 punkt 3.

§ 8

Mając na uwadze § 2 umowy najmu, odpowiedzialność za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę - ponosi Najemca.

§ 9

Niniejsza umowa zostaje sporządzana w jednym egzemplarzu i pozostaje u wynajmującego, jednak na życzenie Najemcy zostanie sporządzony drugi egzemplarz.

§ 10

Sprawy nienormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Oferujemy także usługę transportu maszyn na terenie Białegostoku oraz okolic.
Przy pierwszym wypożyczeniu pobierane jest podwójne zabezpieczenie zwrotne.
Podczas rejestracji wymagany jest dokument tożsamości zawierający aktualne zdjęcie.

ul. Owsiana 6, Białystok 15-837
Wypożyczalnia, Serwis
tel. 85 664 74 40
kom. 502 153 431

​​​​​​​
Sprzedaż
kom. 509 560 314

ul. Wyszyńskiego 6A lok. 5, Białystok 15-888 Pawilon Kupiec 
tel. 85 742 35 44 
tel. 85 744 42 19 
kom. 606 293 319

pon - pt: 7.30 - 17.00
​​​​​​​soboty : 7.30 - 14.00